Nhằm thuận tiện hoạt động giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, Công ty Cổ phần Chứng khoán Smart Invest (AAS) kính gửi đến Quý Nhà Đầu Tư (NĐT) hướng dẫn để tham gia giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trên hệ thống giao dịch trái phiếu riêng lẻ tại HNX như sau:      

1. Tổng quan về trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ (TPRL)
- Trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ là loại trái phiếu không chào bán thông qua phương tiện thông tin đại chúng và theo một trong các phương thức sau đây:
  • Chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
  • Chỉ chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- TPRL đã thực hiện lưu ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đã đăng ký giao dịch tập trung tại hệ thống của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

2. Điều kiện để được giao dịch TPRL
- Đã đăng ký giao dịch trái phiếu riêng lẻ tại AAS và được VSDC chấp nhận ít nhất 01 ngày làm việc trước khi bắt đầu giao dịch (hoặc theo quy định từng thời kỳ của cơ quan quản lý).
- Là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật chứng khoán khi mua trái phiếu riêng lẻ.
- Đã ký Bản xác nhận thông tin của mã trái phiếu theo mẫu quy định tại Phụ lục V Nghị định 65/2022/NĐ-CP trước khi bắt đầu giao dịch. (Áp dụng theo mã).

3. Quy định chung về giao dịch TPRL
3.1. Quy định chung
- Đơn vị khối lượng giao dịch: 01 trái phiếu.
- Khối lượng giao dịch tối thiểu: 01 trái phiếu.
- Đơn vị yết giá: 01 đồng.
- Ngày giao dịch (ngày T) là ngày trái phiếu riêng lẻ được giao dịch và khớp lệnh trên Sở giao dịch chứng khoán.
- Thời hạn thanh toán: ngày T
- Quy định sửa/hủy lệnh:
  • Lệnh giao dịch được sửa, hủy: Lệnh chưa được bên mua và bên bán xác nhận thực hiện trên hệ thống giao dịch trái phiếu của HNX.
  • Đối với lệnh đã được bên mua và bên bán xác nhận thực hiện trên hệ thống giao dịch trái phiếu của HNX, việc hủy, sửa lệnh chỉ được thực hiện theo quy định của pháp luật.
3.2. Thời gian giao dịch
- Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, trừ các ngày nghỉ theo quy định, với 2 phiên giao dịch, cụ thể:
  • Phiên giao dịch sáng từ 09h00 - 11h30
  • Phiên giao dịch chiều từ 13h00 - 14h45
  • Nghỉ trưa từ 11h30 - 13h00
3.3. Phương thức giao dịch: Giao dịch thỏa thuận

3.4. Phương thức thanh toán:
- Thanh toán ngay /Thanh toán cuối ngày (T+0)
- Tùy thuộc vào phương thức thanh toán mà thời gian thanh toán khác nhau trong ngày.

4. Quy trình giao dịch TPRL
Bước 1: Mở tài khoản giao dịch chứng khoán và đăng ký giao dịch TPRL. Khách hàng có thể đặt lệnh sau đăng ký giao dịch trái phiếu riêng lẻ tại AAS và được VSDC chấp nhận ít nhất 01 ngày.

Bước 2: Điều kiện giao dịch
- Khi đặt lệnh mua TPRL: Khách hàng phải nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và cần đủ tiền giao dịch.
- Khi đặt lệnh bán TPRL: Khách hàng phải có đủ số lượng TPRL đặt bán trước khi đặt lệnh

Bước 3: Ký “Bản xác nhận của Nhà đầu tư trước khi mua trái phiếu” và Đặt lệnh giao dịch
- Điền, ký phiếu lệnh mua/bán TPRL trực tiếp tại quầy giao dịch AAS, hoặc thực hiện đặt lệnh trên trực tuyến do AAS cung cấp tại từng thời kỳ.
- Ký văn bản “Phụ lục V – Bản xác nhận của Nhà đầu tư trước khi mua trái phiếu”.

Bước 4: Kiểm tra kết quả lệnh đặt: 
- Nhân viên nhận lệnh thông báo kết quả giao dịch hoặc khách hàng thực hiện xem kết quả lệnh đặt trên trực tuyến do AAS cung cấp tại từng thời kỳ.

Bước 5: Thanh toán
- Thời gian thực hiện thanh toán cho giao dịch TPRL sẽ phụ thuộc hình thức thanh toán Khách hàng đã chọn khi đặt lệnh:
  • Nếu Khách hàng chọn phương thức thanh toán tức thời: Giao dịch sẽ được thanh toán trong giờ giao dịch. Khách hàng nhận tiền/ TPRL sau khi khớp lệnh và bên đối ứng đã thanh toán TPRL/tiền.
  • Nếu Khách hàng chọn phương thức thanh toán cuối ngày: Khách hàng nhận tiền/ TPRL sau giờ giao dịch.
5. Cách xác định tư cách Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
5.1. Đối với tổ chức
- Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính, tổ chức kinh doanh bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, tổ chức tài chính quốc tế, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, tổ chức tài chính nhà nước được mua chứng khoán theo quy định của pháp luật có liên quan.
- Công ty có vốn điều lệ đã góp đạt trên 100 tỷ đồng hoặc tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch.

5.2. Đối với cá nhân
- Có chứng chỉ hành nghề chứng khoán.
- Cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng được xác định bằng giá trị thị trường bình quân theo ngày của danh mục chứng khoán tại ngày xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Việc xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tại điểm này có giá trị đến ngày 31.12.2023 (theo quy đinh tại Nghị định 65/2023/NĐ-CP).
- Cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng (năm liền trước năm mua trái phiếu). Trong thời hạn 01 năm kể từ thời điểm được công ty chứng khoán xác định là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, nhà đầu tư không phải thực hiện xác định lại tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khi tham gia mua TPRL.

6. Các lưu ý khác
- Khi đăng ký giao dịch TPRL tại AAS, NĐT được mở tiểu khoản 08 giao dịch TPRL để thực hiện giao dịch.
- Với NĐT chưa thực hiện lưu ký, NĐT có thể thực hiện lưu ký trái phiếu tại AAS để thực hiện giao dịch khi cần.
- Với đặc thù của giao dịch TPRL là giao dịch thỏa thuận, NĐT vui lòng liên hệ trước nhân viên của AAS khi có nhu cầu thực hiện giao dịch để được hỗ trợ tốt nhất.
- Không được phép ứng trước tiền bán TPRL khớp trong ngày
- Không cho phép chuyển khoản trái phiếu từ tiểu khoản giao dịch TPRL ra các tiểu khoản khác và các chứng khoán khác từ các tiểu khoản khác vào tiểu khoản TPRL.
- Trường hợp khách hàng mở tài khoản lưu ký tại Ngân hàng thương mại thì chỉ đặt lệnh giao dịch qua công ty chứng khoán, phần thanh toán tiền và trái phiếu thực hiện tại ngân hàng thương mại.