Ngày 12/9/2023, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa có Quyết định số 926/QĐ-SGDHN chấp thuận cho Công ty CP Chứng khoán Smart Invest đăng ký giao dịch bổ sung số lượng cổ phiếu AAS đã phát hành để chi trả cổ tức và cổ phiếu chào bán thêm ra công chúng, chi tiết như sau:


- Số lượng CP đăng ký giao dịch bổ sung: 119.999.969 cổ phiếu

- Tổng giá trị giao dịch bổ sung: 1.199.999.690.000 (Gần 1,200 tỷ đồng)

- Mã cổ phiếu: AAS

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

- Hình thức phát hành: Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.