Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest công bố thông tin Quyết định của HĐQT số 68/2022/QĐ-HĐQT ngày 13/04/2022 về việc Công ty cam kết đăng ký giao dịch cổ phiếu phát hành thêm trong vòng 30 ngày sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.
Tài liệu đính kèm