Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest công bố thông tin đính chính Công văn giải trình chệnh lệch LNST Quý 1/2022 so với cùng kỳ năm trước, cụ thể như sau:
LNST Quý 1/2022: 86.421.473.384 đồng
LNST Quý 1/2021: 2.957.792.033 đồng
Tài liệu đính kèm