Ngày 26/04/2022, Công ty Cổ phần Địa ốc First Real được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 109/GCN-UBCK. Theo đó:

1.Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

2.Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng

3.Tổng số lượng cổ phiếu chào bán: 13.519.932 cổ phiếu

4.Tổng giá trị vốn huy động: 202.798.980.000 đồng

5.Thông tin chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm:

 
Tài liệu đính kèm