Kính gửi Quý Nhà đầu tư,

Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest (Mã CK: AAS) xin được gửi tới Quý Nhà đầu tư Báo cáo Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tháng 9/2022 như sau:
 
STT Mã chứng khoán thực hiện
giao dịch ký quỹ đầu kỳ
Sàn Tỉ lệ Giá chặn cho vay
(Thị giá)
1 AAA HOSE 50% 14,000
2 ACB HOSE 50% 28,000
3 ANV HOSE 50% 60,000
4 ASM HOSE 50% 25,000
5 BCC HNX 45% 20,000
6 BCG HOSE 50% 20,000
7 BCM HOSE 50% 65,000
8 BFC HOSE 50% 40,000
9 BIC HOSE 50% 30,000
10 BID HOSE 50% 45,000
11 BMC HOSE 50% 20,000
12 BMI HOSE 50% 40,000
13 BMP HOSE 50% 60,000
14 BSI HOSE 40% 40,000
15 BVH HOSE 50% 70,000
16 BVS HNX 45% 30,000
17 BWE HOSE 50% 60,000
18 C47 HOSE 30% 20,000
19 CHP HOSE 30% 25,000
20 CKG HOSE 50% 25,000
21 CNG HOSE 50% 45,000
22 CRE HOSE 50% 18,500
23 CSM HOSE 50% 20,000
24 CSV HOSE 50% 60,000
25 CTD HOSE 50% 75,000
26 CTG HOSE 50% 40,000
27 CTS HOSE 40% 24,000
28 D2D HOSE 50% 50,000
29 DAH HOSE 50% 15,000
30 DBC HOSE 45% 40,000
31 DCM HOSE 50% 40,000
32 DGC HOSE 50% 120,000
33 DGW HOSE 50% 100,000
34 DHA HOSE 50% 55,000
35 DHC HOSE 50% 80,000
36 DHG HOSE 50% 130,000
37 DIG HOSE 50% 60,000
38 DPG HOSE 50% 70,000
39 DPM HOSE 50% 80,000
40 DPR HOSE 50% 100,000
41 DRC HOSE 50% 40,000
42 DRH HOSE 50% 15,000
43 DST HNX 50% 15,000
44 DVP HOSE 20% 55,000
45 DXG HOSE 50% 40,000
46 DXP HNX 50% 25,000
47 EIB HOSE 50% 40,000
48 EVG HOSE 30% 7,000
49 FCN HOSE 50% 25,000
50 FIT HOSE 50% 10,000
51 FMC HOSE 50% 55,000
52 FPT HOSE 50% 110,000
53 FRT HOSE 50% 120,000
54 FTS HOSE 40% 33,000
55 GAS HOSE 50% 130,000
56 GDT HOSE 50% 60,000
57 GEG HOSE 50% 30,000
58 GEX HOSE 50% 35,000
59 GIL HOSE 50% 80,000
60 GMD HOSE 50% 70,000
61 GVR HOSE 50% 40,000
62 HAH HOSE 50% 100,000
63 HAP HOSE 50% 15,000
64 HAR HOSE 40% 12,000
65 HAX HOSE 50% 40,000
66 HBC HOSE 50% 28,000
67 HCD HOSE 50% 20,000
68 HCM HOSE 50% 35,000
69 HDA HNX 45% 20,000
70 HDB HOSE 50% 40,000
71 HDC HOSE 50% 70,000
72 HDG HOSE 50% 70,000
73 HHS HOSE 50% 15,000
74 HLD HNX 40% 45,000
75 HPG HOSE 50% 50,000
76 HPX HOSE 50% 20,000
77 HSG HOSE 50% 30,000
78 HT1 HOSE 50% 35,000
79 HTN HOSE 30% 45,000
80 HUT HNX 50% 30,000
81 IDI HOSE 50% 30,000
82 IJC HOSE 50% 30,000
83 IMP HOSE 50% 70,000
84 ITC HOSE 50% 20,000
85 ITQ HNX 45% 4,690
86 KBC HOSE 50% 50,000
87 KDC HOSE 50% 75,000
88 KDH HOSE 50% 50,000
89 KSB HOSE 50% 40,000
90 LAS HNX 50% 20,000
91 LCG HOSE 50% 22,000
92 LPB HOSE 50% 25,000
93 LSS HOSE 50% 16,000
94 MBB HOSE 50% 33,000
95 MBG HNX 50% 5,600
96 MIG HOSE 50% 30,000
97 MSB HOSE 50% 25,000
98 MSH HOSE 50% 70,000
99 MSN HOSE 50% 140,000
100 MST HNX 35% 20,000
101 MWG HOSE 50% 140,000
102 NBB HOSE 50% 30,000
103 NCT HOSE 50% 10,000
104 NHA HOSE 30% 35,000
105 NKG HOSE 50% 35,000
106 NLG HOSE 50% 50,000
107 NNC HOSE 50% 30,000
108 NT2 HOSE 50% 35,000
109 NTL HOSE 50% 35,000
110 NTP HNX 50% 50,000
111 NVL HOSE 50% 100,000
112 OCB HOSE 50% 25,000
113 PAC HOSE 50% 45,000
114 PAN HOSE 50% 30,000
115 PC1 HOSE 50% 50,000
116 PET HOSE 50% 50,000
117 PGC HOSE 35% 25,000
118 PGS HNX 50% 35,000
119 PHR HOSE 50% 80,000
120 PLC HNX 50% 40,000
121 PLP HOSE 30% 15,000
122 PLX HOSE 50% 60,000
123 PNJ HOSE 50% 140,000
124 POW HOSE 50% 25,000
125 PPC HOSE 50% 25,000
126 PTB HOSE 50% 100,000
127 PVC HNX 50% 25,000
128 PVG HNX 50% 15,000
129 PVI HNX 50% 60,000
130 PVS HNX 50% 40,000
131 PVT HOSE 50% 30,000
132 REE HOSE 50% 100,000
133 SAB HOSE 50% 200,000
134 SAM HOSE 20% 15,000
135 SBT HOSE 50% 25,000
136 SHB HOSE 50% 25,000
137 SJS HOSE 45% 65,000
138 SMC HOSE 50% 35,000
139 SSI HOSE 50% 35,000
140 STB HOSE 50% 35,000
141 STK HOSE 50% 60,000
142 SVD HOSE 30% 6,700
143 SZC HOSE 50% 70,000
144 TCB HOSE 50% 45,000
145 TCH HOSE 40% 25,000
146 TCM HOSE 45% 65,000
147 TDC HOSE 50% 25,000
148 TDM HOSE 50% 50,000
149 TLH HOSE 50% 20,000
150 TMS HOSE 20% 90,000
151 TMT HOSE 50% 30,000
152 TNG HNX 50% 40,000
153 TNH HOSE 40% 60,000
154 TPB HOSE 50% 40,000
155 TSC HOSE 50% 10,000
156 TTA HOSE 50% 15,000
157 TV2 HOSE 50% 60,000
158 TVD HNX 45% 25,000
159 VC3 HNX 20% 45,000
160 VCB HOSE 50% 100,000
161 VCG HOSE 50% 35,000
162 VCI HOSE 50% 38,000
163 VCS HNX 50% 110,000
164 VGC HOSE 50% 65,000
165 VGS HNX 50% 30,000
166 VHC HOSE 50% 120,000
167 VHM HOSE 50% 80,000
168 VIB HOSE 50% 35,000
169 VJC HOSE 50% 140,000
170 VND HOSE 50% 40,000
171 VNE HOSE 40% 15,000
172 VNM HOSE 50% 90,000
173 VNR HNX 50% 35,000
174 VPB HOSE 50% 45,000
175 VRE HOSE 50% 40,000
176 VSC HOSE 45% 45,000
177 VSH HOSE 50% 50,000
178 C69 HNX 30% 16,000
179 TDG HOSE 25% 6,000
 
Quý Nhà đầu tư vui lòng xem thông tin chi tiết trong File đính kèm
Trân trọng!