Báo cáo tài chính bán niên năm 2020

BCTC_ban_nien_nam_2020

CV_giai_trinh_6th_dau_nam_2020