DANH MỤC CHỨNG KHOÁN THỰC HIỆN GIAO DỊCH KÝ QUỸ THÁNG 1 NĂM 2022
 
STT Mã chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ đầu kỳ Sàn Tỷ lệ Giá chặn cho vay (Thị giá)
 
1 ACB HSX 50.00% 50,000
2 ANV HSX 50.00% 40,000
3 APC HSX 50.00% 40,000
4 ASM HSX 30.00% 20,000
5 BCC HNX 50.00% 25,000
6 BCM HSX 50.00% 60,000
7 BFC HSX 50.00% 35,000
8 BID HSX 50.00% 50,000
9 BMC HSX 30.00%      30,000
10 BMI HSX 50.00% 45,000
11 BMP HSX 40.00% 60,000
12 BVS HNX 50.00%      40,000
13 BWE HSX 40.00% 45,000
14 CII HSX 30.00% 50,000
15 CKG HSX 50.00% 30,000
16 CNG HSX 50.00% 40,000
17 CSM HSX 50.00% 25,000
18 CSV HSX 40.00% 40,000
19 CTD HSX 50.00% 120,000
20 CTG HSX 50.00% 50,000
21 CTI HSX 40.00%      30,000
22 CVT HSX 30.00% 30,000
23 D2D HSX 30.00% 65,000
24 DBC HSX 50.00% 65,000
25 DCM HSX 50.00% 32,000
26 DGC HSX 40.00% 16,000
27 DGW HSX 35.00% 100,000
28 DHA HSX 30.00% 60,000
29 DHC HSX 30.00% 100,000
30 DHG HSX 50.00% 130,000
31 DIG HSX 50.00% 80,000
32 DPG HSX 40.00%      80,000
33 DPM HSX 50.00% 50,000
34 DPR HSX 40.00%      80,000
35 DRC HSX 50.00% 40,000
36 DXG HSX 50.00%      40,000
37 DXP HNX 50.00%      40,000
38 EIB HSX 50.00% 30,000
39 EVG HSX 30.00% 20,000
40 FCN HSX 50.00% 35,000
41 FIT HSX 30.00%      18,000
42 FMC HSX 50.00% 50,000
43 FPT HSX 50.00% 110,000
44 FRT HSX 50.00% 90,000
45 GAS HSX 50.00% 140,000
46 GEG HSX 50.00% 30,000
47 GEX HSX 50.00% 50,000
48 GIL HSX 40.00% 70,000
49 GMD HSX 50.00% 60,000
50 GVR HSX 50.00% 50,000
51 HAH HSX 40.00% 60,000
52 HAP HSX 50.00% 16,000
53 HBC HSX 50.00% 50,000
54 HCD HSX 30.00% 16,000
55 HCM HSX 50.00% 50,000
56 HDB HSX 50.00% 40,000
57 HDC HSX 30.00% 90,000
58 HDG HSX 50.00% 120,000
59 HHS HSX 50.00% 16,000
60 HPG HSX 50.00% 70,000
61 HQC HSX 40.00% 10,000
62 HSG HSX 50.00% 60,000
63 HT1 HSX 50.00% 25,000
64 IDC HNX 50.00% 80,000
65 IDI HSX 50.00% 16,000
66 IJC HSX 30.00% 50,000
67 IMP HSX 50.00% 80,000
68 ITA HSX 35.00% 16,000
69 ITC HSX 50.00% 30,000
70 ITQ HNX 45.00% 10,000
71 KBC HSX 50.00% 60,000
72 KDC HSX 40.00% 60,000
73 KDH HSX 45.00% 60,000
74 KSB HSX 40.00% 60,000
75 LAS HNX 50.00% 24,000
76 LCG HSX 50.00% 30,000
77 LHG HSX 40.00% 60,000
78 LPB HSX 50.00% 30,000
79 LSS HSX 50.00% 16,000
80 MBB HSX 50.00% 50,000
81 MBG HNX 50.00% 16,000
82 MSB HSX 50.00% 28,000
83 MSH HSX 50.00% 90,000
84 MSN HSX 50.00% 180,000
85 MST HNX 30.00% 18,000
86 MWG HSX 50.00% 160,000
87 NCT HSX 50.00% 80,000
88 NDN HNX 30.00% 20,000
89 NKG HSX 50.00% 50,000
90 NLG HSX 40.00%      60,000
91 NNC HSX 50.00% 40,000
92 NT2 HSX 40.00% 35,000
93 NTL HSX 50.00% 40,000
94 NTP HNX 30.00% 80,000
95 NVL HSX 50.00% 90,000
96 OCB HSX 40.00%      35,000
97 PAC HSX 40.00% 40,000
98 PAN HSX 50.00% 50,000
99 PC1 HSX 50.00% 50,000
100 PET HSX 50.00% 40,000
101 PGC HSX 50.00% 18,000
102 PGS HNX 50.00% 36,000
103 PHR HSX 50.00% 90,000
104 PLC HNX 50.00% 60,000
105 PLX HSX 50.00% 80,000
106 PNJ HSX 50.00% 10,000
107 POW HSX 50.00% 25,000
108 PPC HSX 50.00% 40,000
109 PSH HSX 15.00% 25,000
110 PTB HSX 40.00% 120,000
111 PVC HNX 50.00% 20,000
112 PVG HNX 50.00% 18,000
113 PVI HNX 30.00% 45,000
114 PVS HNX 50.00% 35,000
115 PVT HSX 50.00% 30,000
116 REE HSX 50.00% 90,000
117 SAB HSX 50.00% 200,000
118 SBT HSX 40.00% 20,000
119 SHB HSX 50.00% 25,000
120 SHS HNX 40.00% 50,000
121 SMC HSX 50.00% 50,000
122 SSI HSX 50.00% 60,000
123 STB HSX 50.00% 40,000
124 STK HSX 30.00%      60,000
125 SZC HSX 50.00% 70,000
126 TCB HSX 50.00% 60,000
127 TCH HSX 50.00% 30,000
128 TCM HSX 30.00% 70,000
129 TDC HSX 30.00%      30,000
130 TDM HSX 40.00% 50,000
131 TLH HSX 30.00%      20,000
132 TMT HSX 45.00%      20,000
133 TNG HNX 50.00% 40,000
134 TPB HSX 50.00% 45,000
135 TSC HSX 20.00% 20,000
136 TTA HSX 35.00% 18,000
137 VCB HSX 50.00% 120,000
138 VCG HSX 50.00% 40,000
139 VCI HSX 50.00% 80,000
140 VCS HNX 50.00% 130,000
141 VGC HSX 40.00% 50,000
142 VGS HNX 50.00%      40,000
143 VHC HSX 50.00% 80,000
144 VHM HSX 50.00% 140,000
145 VIB HSX 50.00% 50,000
146 VIC HSX 50.00% 160,000
147 VIX HSX 30.00%      25,000
148 VJC HSX 50.00% 140,000
149 VND HSX 40.00% 70,000
150 VNM HSX 50.00% 160,000
151 VNR HNX 50.00%      40,000
152 VPB HSX 50.00% 60,000
153 VRE HSX 50.00% 70,000
154 VSC HSX 40.00% 50,000
155 AAA HOSE 50.00% 6,000
156 KLF HNX 50.00% 6,000
157 FLC HOSE 50.00% 6,000